preskoči na sadržaj

Osnovna škola Frana Krste Frankopana Brod na Kupi

Login
Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

DEŽURSTVO UČITELJA

Klikni dežurnog :)

Noć knjige

Radionice održane za Noć knjige pogledajte na sljedećem linku:

BRINI O SEBI - BUDI DOBRO - PROŽIVI KOVID

Pogledajte brošuru o COVID 19 pandemiji te kako se nositi s istom. Također, ovdje možete pronaći brojeve telefona u kriznim situacijama.

 

PROJEKT IGRA

U školskoj godini 2017./2018. igrat ćemo se i učiti. I dok učimo igrat ćemo se i dok se igramo učit ćemo, a sve zbog ovogodišnjeg školskog projekta ,,IGRA''.

PROJEKT GLOBE

U školskoj godini 2013./14. u našoj školi započela je djelovati GLOBE grupa pod vodstvom učitelja geografije Branimira Arbanasa. Tijekom godine počela su prva mjerenja oblaka, nabavka opreme za ostala mjerenja te je škola sudjelovala na GLOBE županijskoj smotri u Jastrebarskom. U proljeće 2014. postavljenja je meteorološka kućica u dvorištu škole koja omogućuje svakodnevno mjerenje temperature.

UZ BOBOVAC

MAŠKARE

PRIJEVOZ UČENIKA

7:15 Grbajel (Brod na Kupi)
7:25 Gusti Laz (Pilana)
7:35 Ložac
7:45 Mala lešnica (Homer)
7:50 Zamost Brodski
Pripremi se za potres!

Brojač posjeta
Ispis statistike od 16. 10. 2011.

Ukupno: 119511
Ovaj mjesec: 171
Ovaj tjedan: 25
Danas: 8
NATJEČAJI ZA POPUNU RADNOG MJESTA

OBAVIJEST!

Rezultate natječaja za radno mjesto: učitelja/ice razredne nastave za rad u produženom boravku za učenike pripadnike romskog podrijetla: 

/upload/os-fkfrankopan-brodnakupi/images/static3/1155/File/Obavijest%20o%20natje%C4%8Daju%20-%20produ%C5%BEeni%20boravak.pdf

 


REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA

Brod na Kupi, Kralja Tomislava 12A

 

KLASA:112-02/22-01/02

URBROJ:2112-6-22-06

Brod na Kupi, 20. travnja 2022.

 

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

 

Obavještavaju se kandidati/kandidatkinje koji su podnijeli prijave za radno mjesto učitelja/ice Tehničke kulture (KLASA: 112-02/22-01/02, URBROJ: 2112-6-22-01 od 29. ožujka 2022. godine) da će se usmeno testiranje održati u utorak 26. travnja 2022. s početkom u 10,00 sati, na adresi OŠ Frana Krste Frankopana, Kralja Tomislava 12A, 51301 Brod na Kupi, u očekivanom trajanju od najviše 30 minuta.

 

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:                                           

Redni broj

 PREZIME I IME KANDIDATA

    1.

SMOKVINA MARTA

 

Pravila testiranja:

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi, obavit će se vrednovanje kandidata.

 

Provjera odnosno vrednovanje se  provodi usmenim testiranjem. Usmeno testiranje provodi se na način da svi članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati do tri pitanja iz područja testiranja navedenih u pozivu na testiranje koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1-5 bodova i na kraju zbrajaju. Skraćeni postupak vrednovanja kandidata provodi se na način da svaki član Povjerenstva postavlja jedno pitanje iz područja testiranja navedenih u pozivu na testiranje koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1-5 bodova i na kraju zbrajaju. Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

 

Kandidat koji nije pristupio testiranju ne smatra se kandidatom.

Nakon utvrđivanja rezultata testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju koju dostavlja ravnatelju Škole zajedno sa izvješćem o provedenom postupku testiranja.

Na temelju dostavljene rang liste kandidata ravnatelj odlučuje o kandidatu za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa između tri najbolje rangirana kandidata.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti izvješteni putem mrežnih stranica Škole

http://os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr/dokumenti/natje_aji

Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i rezultate procjene odnosno testiranja te vrednovanja izabranog kandidata s kojim je sklopljen ugovor o radu u skladu s propisima koji reguliraju područje zaštite osobnih podataka.

NAPOMENA:

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Sadržaj usmenog testiranja i pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Stručno-pedagoške i metodičke kompetencije:

 

 • Statut Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi

http://os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr/upload/os-fkfrankopan-brodnakupi/images/static3/1049/attachment/Statut_Skole.pdf

 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/18, 64/20)
 • Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („NN“ br. 24/2015)
 • Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama („NN“ br. 47/2017, 41/2019, 76/2019)

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 


REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA

Brod na Kupi, Kralja Tomislava 12A

 

KLASA: 112-02/22-01/03

URBROJ: 2112-6-22-01

Brod na Kupi, 29. ožujka 2022.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („NN“  br. 87/08, 86/09,  92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) ravnatelj Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 1. Učitelj/ica razredne nastave za rad u produženom boravku za učenike pripadnike romskog podrijetla  -  1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme  (20 sati ukupnog tjednog radnog  vremena)

 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br. 6/2019, 75/2020).

Za zasnivanje radnog odnosa ne smiju postojati zapreke u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prijavi (vlastoručno potpisanoj) je potrebno priložit slijedeće isprave odnosno priloge:

 • životopis
 • presliku diplome odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja

Isprave koje se prilažu uz prijavu, prilažu se u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornike.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog propisa obvezni su uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%

20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%

20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17).

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18)

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene  prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti testiranju sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi:

http://os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr/dokumenti

Kandidat koji nije pristupio testiranju ne smatra se kandidatom.

Područje provjere, literatura, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te  vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Škole na adresi:

http://os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr/dokumenti/natje_aji

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti poštom ili neposredno na adresu:  Osnovna škola Frana Krste Frankopana, Kralja Tomislava 12A, 51301 Brod na Kupi uz naznaku  «za natječaj» u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežnih stranica Škole.

U slučaju da se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima svi će kandidati biti obaviješteni sukladno članku 20 stavku 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi. 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole od 29. ožujka do 6. travnja 2022. godine.

 

Ravnatelj Škole:        

Davor Tkalac, prof.   


REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA

Brod na Kupi, Kralja Tomislava 12A

 

KLASA: 112-02/22-01/02

URBROJ: 2112-6-22-01

Brod na Kupi, 29. ožujka 2022.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („NN“  br. 87/08, 86/09,  92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) ravnatelj Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 1. Učitelj/ica Tehničke kulture  -  1 izvršitelja/ica, na određeno nepuno radno vrijeme  (8 sati ukupnog tjednog radnog  vremena)

 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br. 6/2019, 75/2020).

Za zasnivanje radnog odnosa ne smiju postojati zapreke u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prijavi (vlastoručno potpisanoj) je potrebno priložit slijedeće isprave odnosno priloge:

 • životopis
 • presliku diplome odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja

Isprave koje se prilažu uz prijavu, prilažu se u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornike.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog propisa obvezni su uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%

20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%

20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17).

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18)

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene  prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti testiranju sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi:

http://os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr/dokumenti

Kandidat koji nije pristupio testiranju ne smatra se kandidatom.

Područje provjere, literatura, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te  vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Škole na adresi:

http://os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr/dokumenti/natje_aji

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti poštom ili neposredno na adresu:  Osnovna škola Frana Krste Frankopana, Kralja Tomislava 12A, 51301 Brod na Kupi uz naznaku  «za natječaj» u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežnih stranica Škole.

U slučaju da se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima svi će kandidati biti obaviješteni sukladno članku 20 stavku 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi. 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole od 29. ožujka do 6. travnja 2022. godine.

 

Ravnatelj Škole:        

Davor Tkalac, prof.   


OBAVIJEST!

Rezultate natječaja za radno mjesto: učitelj/ica Kemije pogledajte na poveznici:

/upload/os-fkfrankopan-brodnakupi/images/static3/1155/File/Obavijest%20o%20natje%C4%8Daju%20-%20kemija%20(1).pdf


REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA

Brod na Kupi, Kralja Tomislava 12A

 

KLASA: 112-02/22-01/01

URBROJ: 2112-6-22-02

Brod na Kupi, 20. siječnja 2022.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („NN“  br. 87/08, 86/09,  92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) ravnatelj Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 1. Učitelj/ica Kemije  -  1 izvršitelja/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme  (8 sati ukupnog tjednog radnog  vremena)

 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br. 6/2019, 75/2020).

Za zasnivanje radnog odnosa ne smiju postojati zapreke u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prijavi (vlastoručno potpisanoj) je potrebno priložit slijedeće isprave odnosno priloge:

 • životopis
 • presliku diplome odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja

Isprave koje se prilažu uz prijavu, prilažu se u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornike.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog propisa obvezni su uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17).

 

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18)

 

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene  prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti testiranju sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi:

http://os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr/dokumenti

Kandidat koji nije pristupio testiranju ne smatra se kandidatom.

 

Područje provjere, literatura, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te  vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Škole na adresi:

http://os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr/dokumenti/natje_aji

 

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti poštom ili neposredno na adresu:  Osnovna škola Frana Krste Frankopana, Kralja Tomislava 12A, 51301 Brod na Kupi uz naznaku  «za natječaj» u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežnih stranica Škole.

U slučaju da se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima svi će kandidati biti obaviješteni sukladno članku 20 stavku 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi. 

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole od 20. siječnja do 28. siječnja 2022. godine

                                          

                                    

 

                                          Ravnatelj Škole:

                                                                                       Davor Tkalac, prof.


OBAVIJEST!

Rezultate natječaja za radno mjesto: učitelj/ica Engleskog jezika pogledajte na poveznici:

/upload/os-fkfrankopan-brodnakupi/images/static3/1155/File/Obavijest%20o%20natje%C4%8Daju%20-%20engleski%20jezik.pdf

 


REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA

Brod na Kupi, Kralja Tomislava 12A

 

KLASA:112-01/21-01/08

URBROJ:2112-39-1-21-04

Brod na Kupi, 14. prosinca 2021.

 

 

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

 

Obavještavaju se kandidati/kandidatkinje koji su podnijeli prijave za radno mjesto Učitelja/ice Engleskog jezika (KLASA: 112-02/21-01/12, URBROJ: 2112-39-1-21-03 od 30. studenog 2021. godine) da će se testiranje održati na adresi OŠ Frana Krste Frankopana, Kralja Tomislava 12A, 51301 Brod na Kupi.

 

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati/kandidatkinje:

                                               

Redni broj

 PREZIME I IME KANDIDATA

    1.

BRATULIĆ ANA

    2.

MAGAŠ PAVUŠEK ANDREA-EVA

    3.

VASIĆ VESNA

    4.

VESEL MARINA

 

TESTIRANJE ĆE SE PROVESTI PREMA SLIJEDEĆEM RASPOREDU:

 

 1. USMENO TESTIRANJE održati će se dana 21. prosinca 2021. godine u očekivanom trajanju od najviše 20 minuta za pojedinog kandidata/kandidatkinju:
 • BRATULIĆ ANA – od 10.00h do 10.20h
 • MAGAŠ PAVUŠEK ANDREA-EVA – od 10.20h do 10.40h
 • VASIĆ VESNA – od 10.40h do 11.00h
 • VESEL MARINA – od 11.00h do 11.20h

Izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 • Statut Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi

http://os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr/upload/os-fkfrankopan-brodnakupi/images/static3/1049/attachment/Statut_Skole.pdf

 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/18, 64/20)
 • Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („NN“ br. 24/2015)
 • Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama („NN“ br. 47/2017, 41/2019, 76/2019)

 

 1. PRAKTIČNA PROVJERA ODRAĐIVANJA OGLEDNOG NASTAVNOG SATA održati će se dana 22. prosinca 2021. godine prema slijedećem rasporedu:

 

 • BRATULIĆ ANA - 5. razred, 1.sat (8:00h do 8:45h): Module 3a, Reading: School days in the UK (str.44) – obrada (Right on! 1, udžbenik i radna bilježnica za 5. razred osnovne škole, 5.godina učenja, Jenny Dooley, ALFA, Express Publishing)

 

 • VASIĆ VESNA - 5. razred, 2.sat (8:50h do 9:35h): Module 3a, Vocabulary in use: The time (str.45.) – obrada (Right on! 1, udžbenik i radna bilježnica za 5. razred osnovne škole, 5.godina učenja, Jenny Dooley, ALFA, Express Publishing)

 

 • VESEL MARINA - 6. razred, 3.sat ( 9:50h do 10:35h): Module 3a, Reading: That's entertainment! (str.44) – obrada (Right on! 2, udžbenik i radna bilježnica za 6. razred osnovne škole, 6.godina učenja, Jenny Dooley, ALFA, Express Publishing) 

 

 • MAGAŠ PAVUŠEK ANDREA-EVA - 6. razred, 4.sat (10:40h do 11:25h): Module 3a, Vocabulary in use: Places of entertainment (str.45.) – obrada (Right on! 2, udžbenik i radna bilježnica za 6. razred osnovne škole, 6.godina učenja, Jenny Dooley, ALFA, Express Publishing) 

 

Pravila testiranja:

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi, obavit će se vrednovanje kandidata.

Provjera odnosno vrednovanje se  provodi usmenim testiranjem. Usmeno testiranje provodi se na način da svi članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati do tri pitanja iz područja testiranja navedenih u pozivu na testiranje koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1-5 bodova i na kraju zbrajaju.

U slučaju skraćenog postupka testiranja kandidata vrednovanje se provodi samo iz nekog od područja testiranja propisanih Pravilnikom o načinu i postupku testiranja u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi, odnosno provodi se skraćeno usmeno testiranje.

Kandidat koji nije pristupio testiranju ne smatra se kandidatom.

Nakon utvrđivanja rezultata testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju koju dostavlja ravnatelju Škole zajedno sa izvješćem o provedenom postupku testiranja.

Na temelju dostavljene rang liste kandidata ravnatelj odlučuje o kandidatu za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa između tri najbolje rangirana kandidata.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti izvješteni putem mrežnih stranica Škole

http://os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr/dokumenti/natje_aji

Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i rezultate procjene odnosno testiranja te vrednovanja izabranog kandidata s kojim je sklopljen ugovor o radu u skladu s propisima koji reguliraju područje zaštite osobnih podataka.

NAPOMENA:

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 


REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA

Brod na Kupi, Kralja Tomislava 12A

 

KLASA: 112-02/21-01/12

URBROJ: 2112-39-1-21-03

Brod na Kupi, 30. studenog 2021.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („NN“  br. 87/08, 86/09,  92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) ravnatelj Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 1. Učitelj/ica Engleskog jezika  -  1 izvršitelja/ica, na neodređeno puno radno vrijeme  (40 sati ukupnog tjednog radnog  vremena)

 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br. 6/2019, 75/2020).

Za zasnivanje radnog odnosa ne smiju postojati zapreke u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prijavi (vlastoručno potpisanoj) je potrebno priložit slijedeće isprave odnosno priloge:

 • životopis
 • presliku diplome odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja

Isprave koje se prilažu uz prijavu, prilažu se u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornike.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog propisa obvezni su uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17).

 

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18)

 

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene  prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti testiranju sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi:

http://os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr/dokumenti

Kandidat koji nije pristupio testiranju ne smatra se kandidatom.

 

Područje provjere, literatura, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te  vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Škole na adresi:

http://os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr/dokumenti/natje_aji

 

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti poštom ili neposredno na adresu:  Osnovna škola Frana Krste Frankopana, Kralja Tomislava 12A, 51301 Brod na Kupi uz naznaku  «za natječaj» u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežnih stranica Škole.

U slučaju da se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima svi će kandidati biti obaviješteni sukladno članku 20 stavku 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi. 

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole od 30. studenog do 8. prosinca 2021. godine

                                          

                                    

 

                                          Ravnatelj Škole:

                                                                                       Davor Tkalac, prof.

 


OBAVIJEST!

Rezultati natječaja za:

* radno mjesto učitelja/ice Kemije:

 /upload/os-fkfrankopan-brodnakupi/images/static3/1155/File/Obavijest%20o%20zapo%C5%A1ljavanju%20-%20Kemija.pdf

* radno mjesto učitelja/ice Fizike:

 /upload/os-fkfrankopan-brodnakupi/images/static3/1155/File/Obavijest%20o%20zapo%C5%A1ljavanju%20-%20Fizika.pdf

* radno mjesto učitelja/ice Tehničke kulture:

 /upload/os-fkfrankopan-brodnakupi/images/static3/1155/File/Obavijest%20o%20zapo%C5%A1ljavanju%20-%20Tehni%C4%8Dka%20kultura.pdf

* radno mjesto učitelja/ice u produženom boravku:

 /upload/os-fkfrankopan-brodnakupi/images/static3/1155/File/Obavijest%20o%20zapo%C5%A1ljavanju%20-%20produ%C5%BEeni%20boravak.pdf


OBAVIJEST!

Poziv na testiranje za radno mjesto: učitelja/ice Kemije, učitelja/ice Tehničke kulture, učitelja/ice Fizike, učitelja/ice razredne nastave za rad u produženom boravku za učenike pripadnike romskog podrijetla pogledajte na poveznici :

/upload/os-fkfrankopan-brodnakupi/images/static3/1155/File/Poziv%20na%20testiranje.pdf


REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA
Brod na Kupi, Kralja Tomislava 12A

KLASA: 112-03/21-01/40
URBROJ: 2112-39-1-21-01 
Brod na Kupi, 28. rujna 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („NN“  br. 87/08, 86/09,  92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) ravnatelj Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi raspisuje


N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta
Učitelj/ica Tehničke kulture  -  1 izvršitelja/ica, na određeno nepuno radno vrijeme  (8 sati ukupnog tjednog radnog  vremena)

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br. 6/2019, 75/2020).
Za zasnivanje radnog odnosa ne smiju postojati zapreke u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Prijavi (vlastoručno potpisanoj) je potrebno priložit slijedeće isprave odnosno priloge:
životopis
presliku diplome odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi
dokaz o državljanstvu
uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja
Isprave koje se prilažu uz prijavu, prilažu se u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornike.
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog propisa obvezni su uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji 
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf


Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata 
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17).

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18)

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene  prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti testiranju sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi:
http://os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr/dokumenti
Kandidat koji nije pristupio testiranju ne smatra se kandidatom.

Područje provjere, literatura, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te  vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Škole na adresi: 
http://os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr/dokumenti/natje_aji

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti poštom ili neposredno na adresu:  Osnovna škola Frana Krste Frankopana, Kralja Tomislava 12A, 51301 Brod na Kupi uz naznaku  «za natječaj» u roku od 8 dana od dana objave natječaja. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežnih stranica Škole.
U slučaju da se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima svi će kandidati biti obaviješteni sukladno članku 20 stavku 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi.  

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole od 28. rujna do 6. listopada 2021. godine.  
                                           
                                     

                                          Ravnatelj Škole:
                                                                                       Davor Tkalac, prof.


REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA
Brod na Kupi, Kralja Tomislava 12A

KLASA: 112-03/21-01/42
URBROJ: 2112-39-1-21-01 
Brod na Kupi, 28. rujna 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („NN“  br. 87/08, 86/09,  92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) ravnatelj Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi raspisuje


N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta
Učitelj/ica razredne nastave za rad u produženom boravku za učenike pripadnike romskog podrijetla  -  2 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme  (20 sati ukupnog tjednog radnog  vremena)

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br. 6/2019, 75/2020).
Za zasnivanje radnog odnosa ne smiju postojati zapreke u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Prijavi (vlastoručno potpisanoj) je potrebno priložit slijedeće isprave odnosno priloge:
životopis
presliku diplome odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi
dokaz o državljanstvu
uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja
Isprave koje se prilažu uz prijavu, prilažu se u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornike.
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog propisa obvezni su uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji 
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf


Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata 
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17).

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18)

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene  prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti testiranju sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi:
http://os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr/dokumenti
Kandidat koji nije pristupio testiranju ne smatra se kandidatom.

Područje provjere, literatura, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te  vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Škole na adresi: 
http://os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr/dokumenti/natje_aji

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti poštom ili neposredno na adresu:  Osnovna škola Frana Krste Frankopana, Kralja Tomislava 12A, 51301 Brod na Kupi uz naznaku  «za natječaj» u roku od 8 dana od dana objave natječaja. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežnih stranica Škole.
U slučaju da se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima svi će kandidati biti obaviješteni sukladno članku 20 stavku 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi.  

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole od 28. rujna do 6. listopada 2021. godine.  
                                           
                                     

                                          Ravnatelj Škole:
                                                                                       Davor Tkalac, prof.


REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA
Brod na Kupi, Kralja Tomislava 12A

KLASA: 112-02/21-01/09
URBROJ: 2112-39-1-21-01 
Brod na Kupi, 28. rujna 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („NN“  br. 87/08, 86/09,  92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) ravnatelj Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi raspisuje


N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta
Učitelj/ica Kemije  -  1 izvršitelja/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme  (8 sati ukupnog tjednog radnog  vremena)

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br. 6/2019, 75/2020).
Za zasnivanje radnog odnosa ne smiju postojati zapreke u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Prijavi (vlastoručno potpisanoj) je potrebno priložit slijedeće isprave odnosno priloge:
životopis
presliku diplome odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi
dokaz o državljanstvu
uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja
Isprave koje se prilažu uz prijavu, prilažu se u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornike.
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog propisa obvezni su uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji 
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf


Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata 
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17).

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18)

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene  prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti testiranju sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi:
http://os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr/dokumenti
Kandidat koji nije pristupio testiranju ne smatra se kandidatom.

Područje provjere, literatura, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te  vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Škole na adresi: 
http://os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr/dokumenti/natje_aji

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti poštom ili neposredno na adresu:  Osnovna škola Frana Krste Frankopana, Kralja Tomislava 12A, 51301 Brod na Kupi uz naznaku  «za natječaj» u roku od 8 dana od dana objave natječaja. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežnih stranica Škole.
U slučaju da se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima svi će kandidati biti obaviješteni sukladno članku 20 stavku 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi.  

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole od 28. rujna do 6. listopada 2021. godine.  
                                           
                                     

                                          Ravnatelj Škole:
                                                                                       Davor Tkalac, prof.


REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA
Brod na Kupi, Kralja Tomislava 12A

KLASA: 112-03/21-01/41
URBROJ: 2112-39-1-21-01 
Brod na Kupi, 28. rujna 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („NN“  br. 87/08, 86/09,  92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) ravnatelj Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi raspisuje


N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta
Učitelj/ica Fizike  -  1 izvršitelja/ica, na određeno nepuno radno vrijeme  (8 sati ukupnog tjednog radnog  vremena)

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br. 6/2019, 75/2020).
Za zasnivanje radnog odnosa ne smiju postojati zapreke u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Prijavi (vlastoručno potpisanoj) je potrebno priložit slijedeće isprave odnosno priloge:
životopis
presliku diplome odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi
dokaz o državljanstvu
uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja.
Isprave koje se prilažu uz prijavu, prilažu se u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornike.
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog propisa obvezni su uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf


Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17).

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18).

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene  prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti testiranju sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi:
http://os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr/dokumenti
Kandidat koji nije pristupio testiranju ne smatra se kandidatom.

Područje provjere, literatura, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te  vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Škole na adresi: 
http://os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr/dokumenti/natje_aji

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti poštom ili neposredno na adresu:  Osnovna škola Frana Krste Frankopana, Kralja Tomislava 12A, 51301 Brod na Kupi uz naznaku  «za natječaj» u roku od 8 dana od dana objave natječaja. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežnih stranica Škole.
U slučaju da se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima svi će kandidati biti obaviješteni sukladno članku 20 stavku 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi.  

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole od 28. rujna do 6. listopada 2021. godine.  
                                           
                                     

                                          Ravnatelj Škole:
                                                                                       Davor Tkalac, prof.


OBAVIJEST!

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto domar - ložač: 

/upload/os-fkfrankopan-brodnakupi/images/static3/1155/File/Obavijest%20o%20natje%C4%8Daju%20-%20domar-lo%C5%BEa%C4%8D-voza%C4%8D.pdf


OBAVIJEST!

Poziv na testiranje za radno mjesto: domar - ložač - vozač pogledajte na poveznici:

/upload/os-fkfrankopan-brodnakupi/images/static3/1155/File/Poziv%20na%20testiranje%20-%20domar-lo%C5%BEa%C4%8D-voza%C4%8D.pdf


 

ARHIVA NATJEČAJA
Priloženi dokumenti:
Natjecaj- Kemija.pdf
Natjecaj- Tehnicka kultura.pdf
Natjecaj- Fizika.pdf
Natjecaj 30-01-2020.pdf
Natjecaj-engleski jezik.docx
Natjecaj za izbor ravnatelja.pdf
Odluka o raspisivanju natjecaja za izbor ravnatelja.pdf
Natjecaj 17-09-2019-01.docx
Natjecaj 17-09-2019-02.docx
Natjecaj 17-09-2019-03.docx
Natjecaj 17-09-2019-04.docx
Natjecaj 24-04-2019..docx
Natjecaj 03-09-2019.docx
Natjecaj 24-04-2019.docx
Natjecaj 01-04-2019..docx
Natjecaj 01-04-2019.docx
Natjecaj 09-01-2019.docx
Natjecaj 12-11-2108.docx
Natjecaj 12-10-2018.docx
Natjecaj 20-08-2018.pdf
Natjecaj 06-03-2018.docx
Natjecaj 12-10-2017.docx
Natjecaj 28-03-2017.docx
Natjecaj 10-08-2017.docx
Natjecaj 30-11-2016.docx
Natjecaj 08-03-2017.docx
Natjecaj 29-11-2016.docx
Natjecaj 17-10-2016.docx
Natjecaj 11-05-2016.docx
Natjecaj 15-03-2016.docx
Natjecaj 23-10-2015.docx
Natjecaj 15-05-2015.docx
Natjecaj 15-05-2015-2.docx
Natjecaj 31-03-2015.docx
Natjecaj 31-03-2015-2.docx
Natjecaj 10-02-2015.docx
Natjecaj 08-02-2015.docx
Natjecaj 04-09-2014.docx
Natjecaj 04-11-2014-1.doc
Natjecaj 04-11-2014-2.doc
Natjecaj 30-03-2014.docx
Natjecaj 07-03-2014.docx
Natjecaj 10-03-2014.docx
Natjecaj 24-10-2014.docx
Natjecaj 20-08-2014.docx
Natjecaj 20-03-2014.docx
Natjecaj 20-03-2014-1.docx
Natjecaj 20-03-2014-2.docx
Natjecaj- Fizika (1).docx
Natjecaj- knjiznicar.docx
Natjecaj- Kemija (2).docx
Natjecaj- knjiznicar (1).docx
Natjecaj-produzeni boravak (2).docx
Natjecaj- Fizika (3).docx
Natjecaj- Tehnicka kultura (1).docx
Natjecaj-produzeni boravak (3).docx
Natjecaj- Kemija (3).docx

preskoči na navigaciju